Tjänster2018-11-21T13:41:30+00:00

SPN är ett nordiskt och helt leverantörsoberoende rådgivningsföretag inom sourcing, upphandling, affärsutveckling och transformation.

Våra oberoende rådgivare bistår organisationer med att skapa bestående värde i IT- och affärsprocesser. Genom strategi- och analysarbete, upphandlingar, med hjälp av sourcinglösningar, intern transformation, gemensamma servicecenter, ”shared services”, och genom att se över befintliga avtal, relationer och governancestrukturer skapas förbättrade processer, effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Det innebär att vi bistår våra kunder med hur de (om det bedöms relevant) kan utveckla sin verksamhet relaterat till outsourcing eller insourcing, vad det ställer för krav på ledning och styrning samt att vi bistår med att upphandla rätt leverantör och teknologi för att utveckla våra kunders konkurrenskraft. Vi strävar efter att stärka affärsnyttan för såväl köpare som leverantör i en kund-leverantörsrelation.

Våra kunder får tillgång till kompetenser och erfarenheter genom våra rådgivare, ”best practices”, mallar, data och statistik. Det gäller sourcing av både IT och affärsprocesser inom ekonomi, lön, facilities management med mera.

Strategi och analys

SPN genomför strategi- och analysuppdrag av olika slag, kopplat till upphandling, IT, inköp, sourcing, governance med mera.

Vi analyserar vad som är kärnverksamhet och kärnkompetens, och vad som ska göras i egen regi respektive ej. Det är exempel på frågor som det går att få svar på med hjälp av våra konkreta modeller och verktyg.

En fråga som har blivit alltmer central är innovation och teknisk utveckling. Vilken höjd skall man ta för exempelvis nya molntjänster?

Med befintlig sourcingstrategi som grund och utifrån en upphandlingsstrategi för berört område väljer vi tillsammans med vår kund bästa möjliga väg och metod för en upphandling.

Upphandling

SPN är ofta med som rådgivare då våra kunder står inför val av lösning. Vi har omfattande erfarenhet av upphandlingar av komplexa tjänster. Vi har flera situationsanpassade modeller där vi till exempel med hjälp av interaktiva upphandlingsmodeller, som ”Accelerated Competitive Dialogue” och ”Sole Sourcing” effektivt kan ta en upphandling från idé och förberedelser till transitionsprojekt.

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom offentlig sektor och av LOU, LUF, LOV med mera.

Själva upphandlingen föregås ofta av en mer eller mindre omfattande analysfas. När man väl kommer till att genomföra en process med upphandling och val av lösning och leverantör har vi verktygslådan full med metoder, verktyg och mallar för detta – som är väl beprövade utifrån en rad genomförda upphandlingar inom olika branscher och av olika typer av tjänsteområden.

Offentlig upphandling

SPN hjälper våra kunder med offentliga upphandlingar från start till mål och kan även bistå med enskilda delar av upphandlingar.

SPN har konsulter med både djup upphandlingsjuridisk kompetens och praktisk erfarenhet av att genomföra offentliga upphandlingar. Vi hjälper årligen ett stort antal kunder inom kommun, landsting och stat med upphandlings- och inköpsrelaterade frågor.

Vi bistår våra kunder inom bland annat:

  • Behovskartläggningar och stöd vid utformande av krav på upphandlingsföremålet.
  • Framtagande av kompletta upphandlingsunderlag.
  • Prövning och utvärdering av anbud.
  • Juridisk rådgivning samt rättsutredningar.
  • Stöd vid överprövningar.
  • Stöd med närliggande lagstiftningar så som offentlighet och sekretess, dataskyddsförordningen m.m.

Governance

SPN har mångåriga erfarenheter av att för både privata och offentliga organisationer få ekosystemet med externa och interna parter att fungera väl. Vi har stor erfarenhet inom området och erbjuder väl beprövade metoder och ramverk. Med dessa som grund bistår vi med organisationsfrågor, processer och samverkansformer.

Beställarkompetensen handlar om att kunna förstå och omvandla användarnas eller medborgarnas behov till en leverans enligt överenskommen kvalitet och kostnad. För att få goda leveranser krävs en aktiv beställare som följer upp och skapar engagemang, ställer relevanta krav, följer upp och kan vidta rätt åtgärder – men framför allt skapa ett klimat där leverantörer stimuleras att, på riktigt, leverera på ett tillfredsställande sätt.  Och vi vill ju även att leverantörerna ska bidra till en successiv utveckling av de tjänster som köps.

SPN tillhandahåller verktyg för att designa ekosystem och beställarorganisation med ansvar, roller och processer, såväl som formell organisationsstruktur. Vi hjälper våra kunder att kritiskt granska och analysera om den interna organisationen har rätt struktur och optimal storlek för att säkerställa att förväntat värde levereras till verksamheten.