Beställarkompetensen – få ekosystemet att bidra till din affär

Beställarkompetensen behöver tas på större allvar

Många har förvånats över hur långt förslag kring vinstbegränsning av företag inom vård, skola och omsorg kan gå. Att dessa förslag kommer fram är ofta ett resultat av att kvalitetsbrister får fortgå eller att verksamheter som drivs på felaktiga grunder har kunnat fortsätta år efter år. Vi menar att det i hög grad handlar om bristande ”beställarkompetens”. Med det menar vi förmågan att beställa rätt saker och att beställa dem på rätt sätt. För att öka kvalitet och effektivitet krävs att det här med beställarkompetens tas på betydligt större allvar.

Effektivare ekosystem – på kort och lång sikt

Vi ser en betydande potential i samhället med att effektivisera ekosystem med leverantörer, utförare av olika tjänster, kunder och nyttjare. Leverantören eller utföraren kan vara en annan del av samma organisation men också till exempel en friskola, en indisk IT-leverantör eller en kollektivtrafikleverantör. Det handlar inte bara om effektivitet på kort sikt utan även om utveckling, innovation och digitalisering på längre sikt. Övergripande för samhället handlar det om samhällsnytta. Och potentialen är stor både i det offentliga och det privata.

Upphandlingen är grunden men relationen är avgörande

Grunden för att nå önskad kvalitet ligger i upphandlingen. Sedan gäller det att på riktigt få den kvalitet som upphandlades. Det avgörs av hur vi följer upp och av att vi har förmåga, möjlighet, mod och kraft att vidta de åtgärder som krävs.

Grunden är att bygga förtroende, att ha tydliga, stabila och långsiktiga riktlinjer och att förstå vad som gör att leverantörens affär blir tillräckligt bra. Den enskilt viktigaste komponenten för att få de leveranser man vill ha, enligt internationell forskning, är att bygga goda balanserade relationer. Hur kan detta göras? Å ena sidan behövs en tydlig uppföljning inkluderande möjligheter till effektiva sanktioner. Å andra sidan vinner alla på att ha engagerade leverantörer med en stabil och stimulerande vardag. Allt det som skapar engagemang hos människorna i den levererande organisationen.

Rätt beställarmodell och en aktiv balanserad beställare

IT-branschen kan i vissa avseenden anses vara en föregångare. Det finns modeller och ramverk för hur man ska organisera sig för att vara riktigt bra beställare. Tankarna i dessa modeller kan med fördel föras över till alla branscher.

Många ser sin beställarkompetens som en funktion som upphandlar, följer upp ett fåtal mätbara parametrar och kräver vitespengar tillbaka när kvaliteten brister. Ofta följs inte rätt parametrar upp och är ens övergripande fokus på att få viten leder det sällan rätt.

Större (dolda) värden än de flesta är varse om går till spillo, både i det offentliga och i näringslivet, när man inte hanterar sina beställarroller professionellt.

Beställarkompetensen handlar om att kunna förstå och omvandla användarnas eller medborgarnas behov till en leverans enligt överenskommen kvalitet och kostnad. För att få goda leveranser krävs en aktiv beställare som följer upp och skapar engagemang. Vi ska ställa relevanta krav, vi ska följa upp, vi ska kunna vidta åtgärder snabbt och effektivt. Men framför allt ska vi skapa ett klimat där leverantörer stimuleras att, på riktigt, leverera på ett tillfredsställande sätt.  Och vi vill ju även att leverantörerna ska bidra till en successiv utveckling av de tjänster vi köper.

SPNs metodik och ramverk

SPN har mångåriga erfarenheter av att för både privata och offentliga organisationer få ekosystemet med externa och interna parter att fungera väl. Vi har stor erfarenhet inom området och erbjuder väl beprövade metoder och ramverk. Med dessa som grund bistår vi med organisationsfrågor, processer och samverkansformer.

2017-04-08T19:23:18+00:008 april, 2017|