Innovera2017-01-30T15:40:00+00:00

Vår expertis är resultatet av lång erfarenhet och ett kontinuerligt arbete med tankeledarskap inom våra expertområden. Vi följer trender och marknadsutveckling noga för att kunna innovera våra egna processer och skapa förutsättningar för våra kunders innovation.

Innovation och digitalisering inspirerar och engagerar oss – att bidra till att göra våra kunder till morgondagens mest framgångsrika. Vi säkerställer balansen, i både våra kunders egna organisationer och i deras ekosystem, mellan stabilitet i vardagen och utvecklingsförmåga för morgondagen.

Kreativitet och innovation är viktiga hörnstenar i vår värdegrund och i samarbetet med våra kunder. Vi försöker bidra till innovation genom att kontinuerligt dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Strategi för innovation

Innovation har blivit en alltmer central del i strategier för områden som sourcing och supply chain. Studier pekar på att partnerstrategier har stor betydelse för omsättning och lönsamhet, där de allra framgångsrikaste företagen har en uttalad och implementerad partnerstrategi. En viktig förutsättning är informationstekniken som en möjliggörare. Att uppnå effektivitet och maximal nytta i sina värdekedjor kräver att man både skaffar sig goda kunskaper och verktyg i form av verksamhetsanpassade IT-stöd.

I strategifasen bistår vi med hjälp att välja väg när det gäller vem som skall leverera tjänster och på vilket sätt. Genom att nyttja den egna organisationen i kombination med externa leverantörers tjänster på rätt sätt kan konkurrensförmågan säkras.

Innovation har blivit alltmer centralt i sourcingstrategier. Vilken höjd skall man ta för nya molntjänster? Hur fort kommer de att bli praktiskt användbara? Vilken tjänsteutveckling sker hos leverantörerna? Vilka leverantörer har framtiden för sig och vilka kommer att tyna bort? Vilka tekniska möjligheter kommer ut av en allt snabbare utveckling? Allt detta måste bedömas med ett tidsperspektiv på typiskt sju till åtta år. I en kommande upphandlingssituation är innovation en naturlig och viktig parameter i dagens föränderliga värld.

Syftet är att klarlägga hur organisationen kan få de bästa tjänsterna och utveckla sitt företag med innovativa lösningar genom att samverka med sitt ekosystem av leverantörer. En viktig del är att värdera samt lägga fast dels vilka delar som bör drivas i egen regi och dels vilka områden som effektivast utkontrakteras.

Kännetecken för en hållbar sourcingstrategi är att den är:

 • Härledd ur affärs-/verksamhetsstrategin

 • Väl avstämd med affärs-/verksamhetsprocesser och IT-strategi
 • Drar nytta av marknadens och leverantörernas möjligheter idag och framöver
 • Ägs av ledningen som uppdaterar den regelbundet

Organisation och governance

Med organisation och governance (styrning och ledning) avser vi den organisation, struktur, förmåga och process som möjliggör beslut och aktiviteter för att uppnå målsättningar och önskad nytta.

SPN arbetar med omfattande ramverk för att, i ekosystemen med leverantörer och partners, säkerställa en beställarorganisation med roller och processer för en hög grad av både stabilitet och innovation (med ökad digitalisering med mera). En modern organisation behöver kunna balansera stabilitet och innovationsförmåga i ett allt snabbare tempo. Stabilitet och tillförlitlighet blir till och med en hygienfaktor för att kunna agera flexibelt och agilt, men ändå säkerställa hög kvalitet.

Detta innebär bland annat:

 • Att ha rätt roller och kompetenser för att vara affärsmässig beställare snarare än operativ utförare.
 • Relevant dimensionering av organisationen.
 • Tydliga processer och gränssnitt.
 • Att få en tydlig, röd tråd från behov som ledningen uttrycker via avtal till utförarens leverans och uppföljning i form av t ex kundnöjdhet.
 • Att identifiera vad som ska mätas för rätt styrning och uppföljning.

Som ett insteg till detta arbete genomför vi en översiktlig genomgång av organisation och dimensionering av befintlig verksamhet. Vi går tillsammans med kunden igenom hur organisationen är strukturerad och bemannad. Utifrån detta görs en översiktlig analys av vilka processer för styrning av efterfrågan från verksamheten och styrning av leverans som är aktiverade.

Inköp och upphandling

Som rådgivare ser vi normalt till att få med något om fungerande innovation i avtal vi är involverade i att arbeta fram. Och vad kan väl tyckas mer relevant än att exempelvis den hos kunden dominerande IT-leverantören skall vara kundens innovationspartner? Men det är inte självklart hur ekosystemet med leverantörer skall se ut för att stödja innovation på bästa sätt, eller vilken typ av leverantör som lämpar sig bäst som innovationspartner.

Det vanliga scenariot är att vi tar upp innovationsfrågan under upphandlingsfasen och att leverantörerna beskriver sina tänkta förmågor. En vanlig lösning är att hästarna via avtalet leds fram till vattnet, genom att man har avtalat om ett innovationsmöte, typiskt någon gång per år. Men varför dricker då hästarna så lite och så sällan?

Det är ofta en kombination av att kunden inte är representerad på rätt nivå och att leverantören ser det hela som ett säljmöte. Innovation är helt enkelt inget man sätter sig och gör vid några enstaka tillfällen. Det är ett förhållningssätt och ett sätt att samverka – varje dag – mellan leverantör och kund. Det måste genomsyra allt man gör, i stort och smått, och tas på allvar av båda parter. Då kan även de mer strategiska innovationsmötena åstadkomma stor skillnad.

Generellt sett arbetar vi i huvudsak med tre olika upphandlingsmodeller:

 • RFP/RFI – en traditionell modell där man ställer samman ett kravunderlag (RFP, Request for Proposal) som sedan går till marknaden som därefter lämnar anbud. En RFP kan föregås av en RFI (Request for Information) där man sonderar marknaden innan en RFP skickas ut. I den offentliga upphandlingen är denna modell vanligast och genomförs inom det sk öppna eller förhandlade förfarandet.
 • ACD (Accelerated Competitive Dialogue) – en formell men innovationsfrämjande upphandlingsprocess där ca tre-fyra utvalda leverantörer bjuds in till fokuserade workshops som syftar till att förse leverantörerna med kundens intentioner och krav. Vid dessa tillfällen ges också en möjlighet för anbudsgivarna att lämna olika förslag till lösningar och att diskutera dessa med kunden. I den offentliga upphandlingen är den s k konkurrenspräglade dialogen närmast.
 • Sole Source eller riktad upphandling – en modell som tillämpas där en djup relation finns mellan parterna. Utgångspunkten för valet av detta förfarande är parternas förtroende för varandra och att man långsiktigt kan och vill arbeta ihop. Som namnet anger är det endast en leverantör som är aktuell för detta förfarande men processen måste ändå hanteras med utgångspunkt i konkurrens från övriga marknaden.

Den workshopbaserade processen syftar till att skapa tillgång till leverantörernas bästa råd från deras bästa resurser. Det gör att kunderna får en modern lösning istället för en lösning som bygger på en kravspecifikation baserad på gammal kunskap och ett många gånger icke-optimalt nuläge.

Supply chain

Det globala affärslandskapet utvecklas kontinuerligt, kunderna blir alltmer krävande och produktcyklerna kortare. I denna globala och komplexa miljö måste företagen navigera och stärka sin konkurrenskraft. Det är inte alltid bara fokus på kostnader och kvalitet utan även frågor som miljö, hållbarhet och etik. För att lyckas bör man tänka utanför sina vanliga ramar och se till hur man kan optimera sin ”supply chain” från ax till limpa och hur man ska samverka i denna kedja med underleverantörer, partners och kunder.

Att kontrollera och effektivisera flöden i verksamheter som hanterar produkter är något specialister (logistiker) ägnat sig åt sedan mycket lång tid tillbaka. Inledningsvis ägnades deras uppmärksamhet åt att effektivisera de egna interna processerna och materialflödet i den egna produktionen. På senare år har fokus flyttats mer mot att optimera in- och utflödet av material från partners och underleverantörer. I allt större utsträckning knyter man ihop sig med sina kunder och leverantörer för att minimera leveranstider, minska kapitalbindning och därmed öka rörelseresultatet, med bibehållen kundnöjdhet.

Studier pekar på att partnerstrategier har stor betydelse för omsättning och lönsamhet. De allra framgångsrikaste företagen har en uttalad partnerstrategi och har även infört och applicerat idéerna i den egna verksamheten.
En viktig förutsättning för denna integration med kunder och leverantörer är informationstekniken som en möjliggörare. Att uppnå effektivitet och maximal nytta i sin supply chain kräver visserligen att man skaffar sig goda kunskaper, men också verktyg i form av verksamhetsanpassade IT-stöd.

Förståelse för hela sin supply chain, för vilka ledtider man har, hur de går att kortas ned, orsaken till ledtiderna, hur man säkerställer rätt vara på rätt plats och då kunden önskar den är några av de frågor som interna experter eller externa rådgivare som oss kan bistå med att utveckla, arbeta igenom och förbättra.

En effektiv sourcingverksamhet är en möjliggörare för att vara konkurrenskraftig. En sådan effektivisering kan göras genom att fokusera på kärnkompetenser och samtidigt öka graden av outsourcing och partners i värdekedjan – vad som ibland kallas ”extended enterprise”.

För att skapa konkurrensfördelar krävs en effektiv strategi, med bred samverkan i värdekedjan på flera olika plan avseende planering, processer, information och data. Man behöver etablera och integrera processer, teknik, information och IT-infrastruktur för att driva effektivitet, optimera processer och kostnader men också för att säkerställa kvalitet.
Strategierna behöver således, enligt det integrerade synsättet, beakta hela kedjan ”end-to-end” från leverantör till kund, inkluderande underleverantörer och partners.